Organizacja działalności w Polsce

Kompleksowe wprowadzenie firm zagranicznych na polski rynek.

Nadzór Inwestorski

Dla Klientów wykonujemy czynności związane z nadzorem inwestorskim poprzez:

 • wykonanie czynności prawno-administracyjnych w celu rozpoczęcia inwestycji na przykład takich jak uzyskanie pozwolenie na budowę,
 • przygotowanie umów z wykonawcami,
 • nadzór na prawidłową i terminową realizacją projektu.

Sprzedaż

Dobór i optymalizacja narzędzi wspierających sprzedaż. Opracowanie strategii sprzedaży i marketingu właściwej dla odpowiednich produktów i organizacji.

Doradztwo transakcyjne

Łączymy firmy chcące sprzedać i kupić licencje na produkty, MAH, a także oddać/przejąć dystrybucję produktów lub promocję produktów.

Badania i Rozwój

W ramach doradztwa w obszarze badań i rozwoju oferujemy możliwość skorzystania z pełnego wsparcia od opracowania pomysłu po jego wdrożenie.

Wykonujemy:

 • przegląd istniejących rozwiązań
 • koncepcja nowego rozwiązania
 • zaprojektowanie badań i dobór metod
 • nadzór nad badaniem
 • interpretacja wyników
 • opracowanie i analiza danych naukowych
 • przygotowanie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
 • przygotowanie publikacji naukowych
 • pozyskanie finansowania

Poniżej przedstawiamy obszary wykonywanych badań.

Badania symulacyjne materiałów i wyrobów medycznych

 • biomechanika żuchwy i ocena wpływu wyrobów stomatologicznych na przenoszenie obciążeń zwarciowych
 • projektowanie i ocena wpływu implantów (kończyn, kręgosłupowych) na stan obciążenia w otaczających tkankach twardych i miękkich, w tym na zjawiska cierne implant/tkanka
 • optymalizacja implantów i wyrobów medycznych w kryteriach wytrzymałościowych
 • ocena ergonomii i komfortu, zwłaszcza obciążeń tkanek miękkich w kryteriach odczuwania bólu i ryzyka rozwoju odleżyn lub urazów ciernych

Badania eksperymentalne wyrobów medycznych

 • rejestracja trajektorii ruchów żuchwy i ocena obciążeń stawów skroniowo-żuchwowych
 • weryfikacja badań symulacyjnych implantów na modelu zwierzęcym, wraz z przeprowadzeniem dopuszczenia przed komisją bioetyczna (szczury, króliki, owce)

Badania eksperymentalne wytrzymałościowe materiałów i wyrobów medycznych

 • określenie wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie, rozdzieranie, próby udarności
 • wytrzymałość połączeń klejowych, spawanych
 • badania zużycia ciernego w warunkach suchych lub smarowania (płyny fizjologiczne, sztuczna ślina)
 • badania twardości i mikrotwardości metali, polimerów i ceramiki
 • wyznaczenie podatności na kruche pękanie ceramiki na podstawie pęknięć Vickersa
 • określenie trwałości zmęczeniowej
 • badanie mechanizmów niszczenia materiałów, zwłaszcza kompozytów na podstawie obserwacji mikroskopowej przełomów próbek
 • Badanie propagacji pęknięć w skali mikro i nano metodą mikro-tomografii
 • badania zużycia powłok

Badania naprężeń wewnętrznych w materiałach po procesach technologicznych metodą dyfrakcji rentgenowskiej

Ocena odchyłek technologii produkcji wyrobów za pomocą skanowania 3D z dokładnością 25 lub do 6 mikrometrów.

Badania korozyjne przyspieszone w komorze środowiskowej lub elektrochemiczne

Badania struktury materiałów za pomocą mikroskopii elektronowej SEM, w tym wysokorozdzielczej prześwietleniowej HR-TEM

Badania składu fazowego metodą rentgenografii oraz wiązań atomowych metodami spektroskopii

Dystrybucja

Projektowanie i budowanie modeli dystrybucyjnych pod potrzeby klienta. Wykonujemy porównanie różnych modeli dystrybucyjnych uwzględniając całokształt potrzeb przedsiębiorstwa. Na bazie opracowanego planu wykonujemy wdrożenie najbardziej odpowiedniego modelu. Poniżej prezentujemy najistotniejsze obszary wsparcia dla każdego zagadnienia.

Dystrybucja:

 • analiza sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie modeli biznesowych,
 • nakreślenie plusów i minusów oraz kosztów i harmonogramu wdrożenia,
 • przeprowadzenie postępowania przetargowego,
 • negocjacje cenowe oraz umowy współpracy,
 • pomoc w wyborze najlepszego dystrybutora,
 • przeprowadzenie audytów:  jakościowego, bezpieczeństwa, IT,
 • ustalenia zasad współpracy, obowiązków i praw obu stron, wskaźników KPI.

Kanał Dystrybucji:

 • analiza potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego kanału dystrybucji,
 • przygotowanie do negocjacji z dystrybutorami,
 • konsultacje merytoryczne w zakresie organizacji logistycznej, dobór zasobów i etatów.

Dystrybucja tradycyjna:

 • analiza sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie kontaktu z osobami decyzyjnymi największych hurtowni ogólnopolskich,
 • negocjacje cenowe oraz umowy współpracy,
 • przeprowadzenie audytów:  jakościowego, bezpieczeństwa, IT,
 • ustalenia zasad współpracy, obowiązków i praw obu stron, wskaźników KPI.

Dystrybucja bezpośrednia:

 • analiza sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie modeli biznesowych,
 • nakreślenie plusów i minusów oraz kosztów i harmonogramu wdrożenia,
 • przeprowadzenie postępowania przetargowego,
 • negocjacje cenowe oraz umowy współpracy,
 • pomoc w wyborze najlepszego agenta/ów,
 • przeprowadzenie audytów:  jakościowego, bezpieczeństwa, IT,
 • ustalenia zasad współpracy, obowiązków i praw obu stron, wskaźników KPI,
 • pełne wsparcie w zakresie elektronicznej wymiany danych.

DPD (GDP), GMP

W obszarze Zarządzania Jakością specjalizujemy się w doradztwie i wdrażaniu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Zakres usług:

 • organizowanie i tworzenie struktur jakościowych w przedsiębiorstwie
 • wdrażanie systemów jakości zgodnych z wymaganiami GDP, GMP
 • opracowanie dokumentacji, procedur i instrukcji systemu jakości zgodnych wymaganiami GDP, GMP
 • organizacja i przeprowadzanie szkoleń jakościowych z zakresu systemów jakości, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla audytorów wewnętrznych w oparciu wymagania GDP/GMP
 • przeprowadzanie audytów jakościowych Systemu Jakości
 • opracowanie procedur oceny ryzyka oraz walidacji i kwalifikacji dla procesów dystrybucyjnych, w tym metodologii mapowania pomieszczeń magazynowych oraz walidacji transportu
 • przygotowanie umów jakościowych zgodnych z wymaganiami GDP i GMP
 • wsparcie w interpretowaniu i wdrażaniu przepisów prawnych w zakresie wytwarzania i dystrybucji farmaceutycznej, obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi.

Zarządzanie

Doradzamy zarządzającym najwyższego szczebla (CEO, GM) dając im wspieracie w podejmowaniu kluczowych decyzji dla organizacji.

W ramach usług dla leaderów wyróżniamy:

 • audyt organizacji,
 • doradztwo dla CEO i GM,
 • przygotowanie pożądanego schematu organizacji,
 • analiza wybranej problematyki,
 • pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji,
 • kompleksowe spojrzenie na problematykę z zewnątrz.