Specjalizacje

Badania i Rozwój

W ramach doradztwa w obszarze badań i rozwoju oferujemy możliwość skorzystania z pełnego wsparcia od opracowania pomysłu po jego wdrożenie.

Wykonujemy:

 • przegląd istniejących rozwiązań
 • koncepcja nowego rozwiązania
 • zaprojektowanie badań i dobór metod
 • nadzór nad badaniem
 • interpretacja wyników
 • opracowanie i analiza danych naukowych
 • przygotowanie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
 • przygotowanie publikacji naukowych
 • pozyskanie finansowania

Poniżej przedstawiamy obszary wykonywanych badań.

Badania symulacyjne materiałów i wyrobów medycznych

 • biomechanika żuchwy i ocena wpływu wyrobów stomatologicznych na przenoszenie obciążeń zwarciowych
 • projektowanie i ocena wpływu implantów (kończyn, kręgosłupowych) na stan obciążenia w otaczających tkankach twardych i miękkich, w tym na zjawiska cierne implant/tkanka
 • optymalizacja implantów i wyrobów medycznych w kryteriach wytrzymałościowych
 • ocena ergonomii i komfortu, zwłaszcza obciążeń tkanek miękkich w kryteriach odczuwania bólu i ryzyka rozwoju odleżyn lub urazów ciernych

Badania eksperymentalne wyrobów medycznych

 • rejestracja trajektorii ruchów żuchwy i ocena obciążeń stawów skroniowo-żuchwowych
 • weryfikacja badań symulacyjnych implantów na modelu zwierzęcym, wraz z przeprowadzeniem dopuszczenia przed komisją bioetyczna (szczury, króliki, owce)

Badania eksperymentalne wytrzymałościowe materiałów i wyrobów medycznych

 • określenie wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie, rozdzieranie, próby udarności
 • wytrzymałość połączeń klejowych, spawanych
 • badania zużycia ciernego w warunkach suchych lub smarowania (płyny fizjologiczne, sztuczna ślina)
 • badania twardości i mikrotwardości metali, polimerów i ceramiki
 • wyznaczenie podatności na kruche pękanie ceramiki na podstawie pęknięć Vickersa
 • określenie trwałości zmęczeniowej
 • badanie mechanizmów niszczenia materiałów, zwłaszcza kompozytów na podstawie obserwacji mikroskopowej przełomów próbek
 • Badanie propagacji pęknięć w skali mikro i nano metodą mikro-tomografii
 • badania zużycia powłok

Badania naprężeń wewnętrznych w materiałach po procesach technologicznych metodą dyfrakcji rentgenowskiej

Ocena odchyłek technologii produkcji wyrobów za pomocą skanowania 3D z dokładnością 25 lub do 6 mikrometrów.

Badania korozyjne przyspieszone w komorze środowiskowej lub elektrochemiczne

Badania struktury materiałów za pomocą mikroskopii elektronowej SEM, w tym wysokorozdzielczej prześwietleniowej HR-TEM

Badania składu fazowego metodą rentgenografii oraz wiązań atomowych metodami spektroskopii